Pre autorov

Pre časopis JIEE sú prípustné články v slovenskom alebo anglickom jazyku. Pri príprave článkov používajte šablónu pre články v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.

Článok v slovenskom jazyku musí obsahovať abstrakt aj názov článku v slovenskom aj anglickom jazyku – podľa šablóny. Zasielaný článok má byť v rozsahu 2 – 12 strán. Autor obdrží informáciu o prijatí, neprijatí článku, prípadne požiadavku o dopracovanie článku podľa požiadaviek recenzentov zvyčajne do 30 dní od zaslania článku.

Články posielajte mailovú adresu papers@jiee.eu. V maily by sa mali nachádzať vaše kontaktné údaje, vrátane názvu a adresy pracoviska.

V prípade otázok nás kontaktuje e-mailom na adrese redakcia@jiee.eu.